لوح تقدیر، صادرکننده نمونه – سال ۸۳

محصولات شرکت ایران ملاس