لوح تقدیر، روز صنعت و معدن – سال ۸۳

محصولات شرکت ایران ملاس