لوح تقدیر، صادرکننده نمونه – سال ۸۲

محصولات شرکت ایران ملاس