لوح تقدیر، صادرات غیرنفتی – سال ۸۳

محصولات شرکت ایران ملاس